ಮಂಗಳವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21, 2010

ಕಾಮನ್ ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ಸು

ಕಾಮನ್ ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ಸು
ಕಾಮನ್ ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ಸು
ಉಳಿದಿದೆ ಲೆಸ್ದ್ಯಾನ್ ಲೆವೆನ್ ಡೇಯ್ಸು
ಸಿದ್ದವಾಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟೇಡಿಯಮ್ಸು 
ಪೂರೈಸಿಲ್ಲ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ಸು
ಸರ್ಯಾಗಿಲ್ಲ ಸೀಲಿಂಗ್ಸು

ನೆಟ್ಟಗೆ ನಿಲ್ತಿಲ್ಲ ಪಿಲ್ಲರ್ಸು
ದೊಪ್ಪನೆ ಬೀಳ್ತಿವೆ ಬ್ರಿಡ್ಜಸ್ಸು
ಕೆಳಗಿದ್ದವರ ಕೈಕಾಲ್ಗಳು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ಸು
ಆಮೇಲೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರ್ಸಿಂಗ್ಸು
ಹಣ ಪಡೆದವರಿಗಿದೆಯ ಇದರ ಪೀಲಿಂಗ್ಸು???

ಕಾಮನ್ ವೆಲ್ತ್ ಹಳ್ಳಿ
ಸಿದ್ದವಾಗಿದೆ(/ಲ್ಲ) ಡೆಲ್ಲಿ
ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದೆ ಫಿಲ್ತು
ಸುತ್ತ ಇಲ್ಲ ಚೂರು ಹೆಲ್ತು
ಎಲ್ಲಾ ಬರೀ ಫಾಲ್ತು ಫಾಲ್ತು
ಆಯೋಜಿಸಿದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಂದಿದೆ ವೆಲ್ತೋ ವೆಲ್ತು

ಶುಕ್ರವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3, 2010

Gmail Priority Inbox


- The Gmail Team, sent me this personal email. ;)

Priority InboxBeta
Welcome to Priority Inbox! By automatically separating out your most important messages, Priority Inbox makes it easy for you to read and respond to the messages that matter.


Get through your email faster

sections Try reading and replying to the messages in the "Important and Unread" section first. Mark anything that requires follow-up with a star, then go through the "Everything Else" section. If you leave Priority Inbox, you can return to it by clicking the link next to Inbox on the side navigation of Gmail.

How it works

Gmail's servers look at several types of information to identify the email that's important to you, including who you email and chat with most, how often you email with these people, and which keywords appear frequently in the emails you read.

Train Priority Inbox

If Priority Inbox makes a mistake, you can use the Mark important Mark not important buttons to correctly mark a conversation as important or not important, and Priority Inbox will quickly learn what you care about most.
sections

And more...

  • Customize Priority Inbox: You can change what type of email you see in each section (like switching the "Important and Unread" section to just "Important"). Just click on the section headers or visit the Priority Inbox tab under Settings to customize.
  • Use filters to guarantee importance: If you want to be absolutely sure that some messages are always marked as important (like email from your boss), you can set up a filter and choose "Always mark it as important."
  • Search by importance: If you want to see all the messages that have been marked as important, both read and unread, do a Gmail search for "is:important."
  • Switching back to your old inbox: If Priority Inbox isn't for you, you can easily switch back to your normal inbox by clicking "Inbox" on the left or hide Priority Inbox altogether from Gmail Settings.
To learn more about managing your email with Priority Inbox, check out the Gmail Help Center.

- The Gmail Team

blogspot add widget