ಭಾನುವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 11, 2010

Kannada-Lohit-IME 3.4


1. Kannada-Lohit-IME 3.4

How to use? - First time first steps.
1. Windows START ---->
2. Control panel ----->
3. Regional and Language Options --> " Details"
4. Select "Kannada-Lohit-IME" 


Click "OK". "OK"

NOTE : These (above) steps are not required EVERY TIME. This is only for first time.

^^^^ * ^^^^
2. Kannada-Lohit-IME 3.4 


1. Open any application, For example, Wordpad, Notepad, MS Word... etc.

2. Click on Kannada-Lohit-IME on Language bar.

3. Start writing directly in kannada...1 + 7 + 1 = ?

1. ಕನ್ನಡ    
+
2. ಹಿಂದಿ हिंदि
3. ತೆಲುಗು తెకుగు
೪. ಮಲಯಾಳಂ മലയാളം
೫. ಬೆಂಗಾಳಿ বেংগালি
೬. ಒರಿಯ ଓରିଯ
೭. ಪಂಜಾಬಿ ਪਂਜਾਬਿ
೮. ಗುಜರಾತಿ ગુજરાતિ
+
೯. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ English


ಒಟ್ಟು ಎಂಟು ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳು ಹಾಗೂ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಗಳಿಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕೃತ ಕನ್ನಡ ಕೀಲಿಮಣೆ  ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನೇ ಅಳವಡಿಸಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ಜೊತೆಗೆ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. 


ಭೇಟಿ ನೀಡಿ , http://lodyaashi.com  ಆವ್ರತ್ತಿ ೨.೦

blogspot add widget